μενού

Όλες οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, που λειτουργούν σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη 96967/08-10-2012, έχουν την υποχρέωση να καταρτίσουν όλο το προσωπικό τους σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων και να αποκτήσουν πιστοποίηση από τον ΕΦΕΤ. Συγκεκριμένα, πιστοποίηση από τον ΕΦΕΤ πρέπει να έχουν όσοι :Παράγουν, Επεξεργάζονται, Αποθηκεύουν, Μεταφέρουν, Διακινούν τρόφιμα

ή ασχολούνται με :

το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και τη ζαχαροπλαστική

ή είναι :

εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων

Στο άρθρο 9 της διάταξης (εκπαίδευση) καθορίζεται ότι οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, δηλαδή βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-2007

Οι Επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται να αναπτύξουν πλήρες σύστημα HACCP, έχουν τη δυνατότητα είτε να εφαρμόσουν τα προγράμματα του ΕΦΕΤ είτε να αναπτύξουν προγράμματα σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζουν.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 Enter είναι πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας (ΕΟΠΠΕΠ) και στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης για το προσωπικό που διαχειρίζεται τρόφιμα/ποτά, στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς.

Η εκπαίδευση των χειριστών τροφίμων είναι αφενός νομική απαίτηση, αφετέρου θα συμβάλλει σημαντικά στην προστασία της δημόσιας υγείας, αφού μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία διαμορφώνουν μια νέα αντίληψη για τη διαχείριση των τροφίμων με οδηγίες και κανόνες υγιεινής. Κυρίως, αποκτούν δεξιότητες ώστε να προβαίνουν οι ίδιοι στον «αυτοέλεγχο», να εφαρμόζουν προληπτικά συστήματα (HACCP) και να τεκμηριώνουν τις διαδικασίες αυτοελέγχου.

Κάθε σεμινάριο έχει διάρκεια 10 ωρών και πραγματοποιείται σε 2 ημέρες (5+5 ώρες). Στο τέλος του προγράμματος γίνεται αξιολόγηση, μετά από την οποία χορηγείται βεβαίωση εκπαίδευσης και δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του ΕΦΕΤ.

  1. Περιεχόμενο Προγράμματος
  2. Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
  3. Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
  4. Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
  5. Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
  6. Το Εργασιακό Περιβάλλον
  7. Πρακτικές καθαρισμού
  8. Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
  9. Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης και αρχές του HACCP που σχετίζονται με την εφαρμογή του.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εργοδότες

VSecurity2

VoucherTPEmoria

Τεχνικοί Ασφαλείας

safetytechnicians

Κύλιση στην Αρχή